МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Асуулга 14

Олон Улсын харилцаа

Байр суурь