Монгол Улсын Их Хурлын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (“Цахим парламент”-ын үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх)
Өргөн барьсан: 2022-07-01
Цахим дэд бүтцийг бүрдүүлэх нь парламентын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг хангана

Байр суурь

Бусад