Итгэлийн зээл олгох тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2019-10-02
Бага хүүтэй, барьцаагүй, 20.0 сая төгрөг хүртэлх хэмжээтэй Итгэлийн зээл олгох хуулийн төсөл санаачилжээ

Байр суурь

Бусад