МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Асуулга 17

Олон Улсын харилцаа

Байр суурь