2017.07.16
Хууль, эрх зүй

Хуулийн толь - Зөрчлийн тухай хууль

Зөрчлийн тухай хуулийг боловсруулахдаа Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгатай уялдуулан, зөрчил болон гэмт хэргийн шинжийг ялгамжтайгаар тодорхойлсон, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Захиргааны хариуцлагын тухай хууль болон нийгмийн тодорхой төрлийн харилцааг зохицуулж буй 220 гаруй хуулиар тогтоосон зөрчил, түүнд хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхойлсон хэм хэмжээг төрөлжүүлэн нэгтгэсэн, хууль зөрчсөн ижил төрлийн үйлдэлд өөр өөр хуулиар харилцан адилгүй хариуцлага хүлээлгэдэг байсныг халсан, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Захиргааны хариуцлагын тухай хуулиар зөрчлийн шинжийг бус хэт ерөнхий байдлаар буюу аливаа хууль тогтоомжийг “зөрчих” гэж тодорхойлсныг өөрчилж, зөрчил, түүний шинжийг илүү дэлгэрэнгүй тодорхойлсон нь хүн, хуулийн этгээд өөрийн ямар үйлдлийг зөрчилд тооцсоныг мэдэх боломжийг бүрдүүлж хууль ёсны зарчимд нийцүүлсэн зэрэг нь дэвшилттэй алхам болсон. 

ШИНЭ МЭДЭЭ